t

แบบฟอร์ม/คู่มือ เอกสารประชุม

แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

เอกสาร TOR CXR

ใบ Request form ขอเบิกยา Shorter MDR-TB regimen

 แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค

แบบตรวจสอบการเข้าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับการสนับสนุนยา MDR/Pre XDR/XDR-TB (ดาวน์โหลด)

 คู่มือโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรครอบ NFM

แบบฟอร์ม CXR

ฟอร์มคัดกรองเรือนจำ ปี2561

ตารางสุ่มตรวจสอบคุณลักษณะของรถเอกซเรย์เคลื่อนที่  ที่ใช้ถ่ายภาพรังสีทรวงอก

ตารางให้แพทย์อ่าน ผลปรับแก้ 5เม.ย.61

TOR เอกซเรย์เคลื่อนที่

TOR CXR edit 5 Apil  18


แบบฟอร์ม MDR

 แบบฟอร์ม MDR(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม MDR ทั้งหมด)

 MDR1 แบบบันทึกการส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรค ของผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Suspected MDR-TB)

MDR2 แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา( Index case M/XMDR-TB )

MDR3 บันทึกความร่วมมือในการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB)

MDR4 แบบบันทึกการติดตามผลการรักษาและสนับสนุน Living Support


แบบฟอร์ม LAB

แบบฟอร์มส่งตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค และทดสอบความไวของเชื้อต่อยารักษาวัณโรค (NHSOLABTB05)

แบบฟอร์มเบิกน้ำยา Xpert


แบบฟอร์ม ICF

 (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ICF ทั้งหมด)

ICF1.1 (แบบค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขัง)

ICF1.2 (แบบค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอช ไอ วี)

ICF2 (แบบคัดกรองวัณโรคแรงงานข้ามชาติ)

ICF3 (แบบคัดกรองวัณโรคคลินิกเบาหวาน)

ICF4 (แบบฟอร์มการตรวจผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ)

ICF4-1 (แบบฟอร์ม 4-1  แบบฟอร์มการตรวจหาการป่วยวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา)

ICF5 (แบบคัดกรองวัณโรคคลินิก ARV)


เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค (Zero TB) ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม

เอกสารการประชุม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561

เอกสารการประชุม อีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2561

เอกสารการประชุม โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561

เอกสารประชุมวิชาการต่อต้านวัณโรคระดับชาติวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

เอกสารประชุม 18-19 มิถุนายน 2561

เอกสารการประชุม GenXpert วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

 เอกสารประชุม กำหนดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุติปัญหาวัณโรค และเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR (STAR) ประจำปี พ.ศ. 2560ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

 เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกายุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระหว่างผู้รับทุนรอง(SR)และหน่วยงานรับทุนย่อย(SSR)    ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

 เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 เอกสารการประชุมติดตามความก้าวหน้าตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วย Xpert MTB/RIF ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ระหว่าง วันที่ 20-21 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด

 เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ TBCM วันที่ 27-29 เม.ย. 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาเวิร์ด กรุงเทพ

 เอกสารการประชุม Web Conference เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ STAR ระหว่างกรมควบคุมโรคและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 13 วันที่30 มีนาคม 2559

 เอกสารประกอบการอบรมการวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยเครื่อง GeneXpert เทคนิค Xpert MTB/RIF - เอกสารวันที่ 17 สิงหาคม 2558 - อกสารวันที่ 19 สิงหาคม 2558

 เอกสารประกอบการอบรมความรู้ด้านวัณโรคกับเจ้าหน้าที่คลิกนิค HIV, DM และพยาบาลควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในรพ .วันที่ 21 - 22 กค. 2558 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา เอกสารวันที่ 21 กรกฎาคม 2558เอกสารวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา วันที่ 20 - 22 กค. 2558 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา เอกสารวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 - เอกสารวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 - เอกสารวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

 เอกสารประชุมวันที่ 9 - 10 กค. 2558 ณ เดอะฟอเรสโฮม บูติค รีสอร์ท จ.นครนายก (ดาวน์โหลด)