ข่าวสารประชาสัมพันธ์

- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   วันที่6ก.ค.2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่าแม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
- ประชุมการดำเนินงานโครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูตรระยะสั้น 9 เดือน วันที่ 30 มิ.ย.2560ณ.โรงแรมรามาดาพลาซ่าแม่น้ำริวเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
- นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่เฉพาะ
  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
- ประกาศสำนักวัณโรค ประกาศรับสมัครคัดเจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ย.. 2560
- ประกาศ ด้วยกรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรค จะดำเนินการจ้างสอบเทียบเครื่องมือ พร้อมออกบ Certificate of calibrationจำนวน11 รายการ
Form Download
แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
แบบฟอร์มส่งตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค และทดสอบความไวของเชื้อต่อยารักษาวัณโรค (NHSOLABTB05)
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (ดาวน์โหลด)
แบบตรวจสอบการเข้าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับการสนับสนุนยา MDR/Pre XDR/XDR-TB (ดาวน์โหลด)
เอกสารประกอบการประชุม
- เอกสารการประชุม GenXpert วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560
เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกายุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระหว่างผู้รับทุนรอง(SR)และหน่วยงานรับทุนย่อย(SSR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
- เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
- เอกสารการประชุมติดตามความก้าวหน้าตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วย Xpert MTB/RIF ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ระหว่าง วันที่ 20-21 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด
- เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการ TBCM วันที่ 27-29 เม.ย. 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาเวิร์ด กรุงเทพ
เอกสารการประชุม Web Conference เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ STAR ระหว่าง กรมควบคุมโรคและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 13 วันที่30 มีนาคม 2559
เอกสารประกอบการอบรมการวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาด้วยเครื่อง GeneXpert เทคนิค Xpert MTB/RIF
- เอกสารวันที่ 17 สิงหาคม 2558
- เอกสารวันที่ 19 สิงหาคม 2558
 
เอกสารประกอบการอบรมความรู้ด้านวัณโรคกับเจ้าหน้าที่คลิกนิค HIV, DM และพยาบาลควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในรพ.
วันที่ 21 - 22 กค. 2558 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เอกสารวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
เอกสารวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา วันที่ 20 - 22 กค. 2558
ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า
เอกสารวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เอกสารวันที่ 21 กรกฎาคม 2558
- เอกสารวันที่ 22 กรกฎาคม 2558
คู่มือโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรครอบ NFM
เอกสารประชุมวันที่ 9 - 10 กค. 2558 ณ เดอะฟอเรสโฮม บูติค รีสอร์ท จ.นครนายก (ดาวน์โหลด)
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง (ICF) (ดาวน์โหลด)
คู่มือแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (ดาวน์โหลด)
แบบฟอร์ม ICF
ICF1.1 (แบบค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขัง)
ICF1.2 (แบบค้นหาอาการสงสัยวัณโรคในผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอช ไอ วี)
ICF2 (แบบคัดกรองวัณโรคแรงงานข้ามชาติ)
ICF3 (แบบคัดกรองวัณโรคคลินิกเบาหวาน)
ICF4 (แบบฟอร์มการตรวจผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคเสมหะพบเชื้อ)
ICF4-1 (แบบฟอร์ม 4-1 แบบฟอร์มการตรวจหาการป่วยวัณโรคในผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา)
ICF5 (แบบคัดกรองวัณโรคคลินิก ARV)
แบบฟอร์ม LAB
แบบฟอร์มส่งตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค และทดสอบความไวของเชื้อต่อยารักษาวัณโรค
แบบฟอร์ม MDR(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม MDR ทั้งหมด)
MDR1 แบบบันทึกการส่งตรวจเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยารักษาวัณโรค ของผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (Suspected MDR-TB)
MDR2 แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา( Index case M/XMDR-TB )
MDR3 บันทึกความร่วมมือในการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB)
MDR4 แบบบันทึกการติดตามผลการรักษาและสนับสนุน Living Support