ใบตอบรับและจองห้องพัก

หัวข้ออบรม หรือประชุม

------------"โปรดระบุวันเวลาและสถานที่ประชุมที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ของท่าน"------------1. โปรดระบุหน่วยงาน และจังหวัดของท่าน* (ตัวอย่าง สำนักวัณโรค กทม.)

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ถ้าลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

ชื่อ*(โปรดระบุคำนำหน้า):    สกุล*:    ตำแหน่ง*:

โทรศัพท์*:   E-mail*:

ประสงค์จองห้องพัก : หมายเหตุ กรณี ไป-กลับ ภายในวันเดียว (เช้า-เย็น) ไม่สามารถจองห้องพักได้

เข้าพักวันที่ *:     ออกวันที่ *: กรณี ไป-กลับ ภายในวันเดียว (เช้า-เย็น)ให้ระบุวันที่เข้าประชุมทั้ง2ช่อง

ประเภทห้อง *: (*สิทธิ์การพักห้องเดี่ยวต้องระดับ เชี่ยวชาญขึ้นไปเท่านั้น)

ห้องคู่พักคู่กับ (โปรดระบุชื่อ-สุกล) เดินทางโดย*:

  โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนลงทะเบียน เวลา ณ.ปัจุบัน

หมายเหตุ สำหรับผู้เดินทางโดยรถไฟ กรุณาเก็บตั๋วรถไฟมาประกอบการเบิก – จ่าย
    1. ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม นำ  “หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ”  ซึ่งออกโดยหน่วยงานของท่านมาแสดงเพื่อประกอบการเบิก – จ่าย โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและเดินทางกลับ
    2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบิน ขอให้เดินทางด้วยสายการบินราคาประหยัด หรือเดินทางโดยการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่กำหนดเวลาแน่นอน (Fixed Flight) โปรดแนบใบเสร็จรับเงิน E-Ticket และ Boarding pass  เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการ เบิก-จ่าย กรุณาสำรองจ่ายค่าพาหนะเดินทาง  โดยเบิกคืนได้ในวันประชุม
     3. กรณีแจ้งความประสงค์จองห้องพักแล้วไม่เข้าพัก ต้องรับผิดชอบค่าห้องพักเอง (สำหรับผู้ที่แจ้งชื่อพักคู่ที่ระบุชื่อเข้าพักกรุณานัดมาเข้าพักพร้อมกัน) 
     4. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนราชการ สามารถนำใบเสร็จค่าน้ำมัน และค่าผ่านทางพิเศษมาเบิกจ่ายได้ โดยแนบพร้อมกับใบอนุญาตใช้รถระบุเลขทะเบียน/หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
     5. พนักงานขับรถยนต์ เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
     6. งดการเบิก-จ่ายค่าเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล

***กรุณาส่งกลับใบตอบรับเข้าร่วมประชุม***


กรุณาส่งกลับใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 25 ตุลาคม  2561 ไปยังคุณเกศศิริ ประทุมมา และคุณสมมาศ แพทย์กระโทก


กรุณาส่งกลับใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม  2561 ไปยังคุณเกศศิริ ประทุมมา และคุณสมมาศ แพทย์กระโทก


กรุณาส่งกลับใบตอบรับเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน  2561 ไปยังคุณเกศศิริ ประทุมมา และคุณสมมาศ แพทย์กระโทก


สำนักวัณโรค  116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา)  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์  0 2675 2213  โทรสาร  0 2675 0147