ใบตอบรับและจองห้องพัก

หัวข้ออบรม หรือประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค(Zero TB)
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม

โหลดกำหนดการประชุม

1. โปรดระบุหน่วยงาน และจังหวัดของท่าน* (ตัวอย่าง สำนักวัณโรค กทม.)

2. รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ถ้าลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่นี่

ชื่อ*(โปรดระบุคำนำหน้า):    สกุล*:    ตำแหน่ง*:

โทรศัพท์*:   E-mail*:

ประสงค์จองห้องพัก : หมายเหตุ กรณี ไป-กลับ ภายในวันเดียว (เช้า-เย็น) ไม่สามารถจองห้องพักได้

เข้าพักวันที่ *:     ออกวันที่ *: กรณี ไป-กลับ ภายในวันเดียว (เช้า-เย็น)ให้ระบุวันที่เข้าประชุมทั้ง2ช่อง

ประเภทห้อง *: (*สิทธิ์การพักห้องเดี่ยวต้องระดับ เชี่ยวชาญขึ้นไปเท่านั้น)

ห้องคู่พักคู่กับ (โปรดระบุชื่อ-สุกล) เดินทางโดย*:

โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนลงทะเบียน

 

เวลา ณ.ปัจุบัน ( )

หมายเหตุ สำหรับผู้เดินทางโดยรถไฟ กรุณาเก็บตั๋วรถไฟมาประกอบการเบิก – จ่าย
    1. ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม นำ  “หนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ”  ซึ่งออกโดยหน่วยงานของท่านมาแสดงเพื่อประกอบการเบิก – จ่าย โดยขออนุมัติให้ครอบคลุมวันเดินทางมาและเดินทางกลับ
    2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบิน ขอให้เดินทางด้วยสายการบินราคาประหยัด หรือเดินทางโดยการบินไทย ด้วยเที่ยวบินที่กำหนดเวลาแน่นอน (Fixed Flight) โปรดแนบใบเสร็จรับเงิน E-Ticket และ Boarding pass  เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับการ เบิก-จ่าย กรุณาสำรองจ่ายค่าพาหนะเดินทาง  โดยเบิกคืนได้ในวันประชุม
     3. กรณีแจ้งความประสงค์จองห้องพักแล้วไม่เข้าพัก ต้องรับผิดชอบค่าห้องพักเอง (สำหรับผู้ที่แจ้งชื่อพักคู่ที่ระบุชื่อเข้าพักกรุณานัดมาเข้าพักพร้อมกัน) 
     4. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนราชการ สามารถนำใบเสร็จค่าน้ำมัน และค่าผ่านทางพิเศษมาเบิกจ่ายได้ โดยแนบพร้อมกับใบอนุญาตใช้รถระบุเลขทะเบียน/หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปราชการ
     5. พนักงานขับรถยนต์ เบิกค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด
     6. ถ้าต้องการยกเลิกโปรดแจ้งภายใน " 31 พฤษภาคม 2562"  
     7. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***กรุณาส่งกลับใบตอบรับเข้าร่วมประชุม***

กรุณาส่งกลับใบตอบรับเข้าร่วมอบรม 27 พฤษภาคม 2562 ไปที่ www.tbnfmthailand.org
ผู้ประสาน คุณเกศศิริ ประทุมมา และคุณสมมาศ แพทย์กระโทก  โทรศัพท์  0 2675 2213  


สำนักวัณโรค  116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา)  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์  0 2675 2213  โทรสาร  0 2675 0147

***หากลงทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแล้วไม่ต้องส่งใบตอบกลับ/หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-675-2213***