ขั้นตอนการกรอกรายละเอียดใบสมัคร (Register Form)

1.ข้อมูลทั่วไป (General Hospital Information)
    ประเทศ (Check condition)
 
    * กรุณา click เพื่อเลือกจังหวัด อำเภอ และโรงพยาบาลและกรอกข้อมูลตามลำดับ (Please select Province, Amphur and hospital) *
   
1.1 ประเทศ (Country)
1.2 โรงพยาบาล(Hospital) **
   
1.1 จังหวัด (Province) **  
1.2 อำเภอ (Amphur) ** ตำบล
1.3 โรงพยาบาล (Hospital) ** hcode
       
    ที่อยู่ (Address) **
    โทรศัพท์ (Phone)
    โทรสาร (Fax)
    รหัสไปรษณีย์ (Postcode)
2.ได้รับหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "การประกันคุณภาพห้องปฏิบัตการชัณสูตรด้านวัณโรค" แล้วมีความประสงค์ดังนี้ (Want to Participate or Not?)
   
     
(Culture Method)
 
 
 
3.รายละเอียดผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล/ประสานงาน (Coordinator Information)
    ชื่อ-นามสกุล (Name) **
    หน่วยงาน (Deparment/Unit) **
    ตำแหน่ง (Position)
    Email **
    เบอร์มือถือ (Mobile)
    โทรศัพท์ (Phone)
    โทรสาร (Fax)