ค้นหา :

Total Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 21 43 Next »

Hospital Name Status Status Year ชุดโปรแกรมที่สมัคร
AFB LED PT-Slide Culture DST Molecular
11481-โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สถาบันพยาธิวิทยา
Active 2021 - - -
10660-โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
Active 2021 - - - -
10745-โรงพยาบาลสงขลา
Active 2021 - -
23760-สำนักวัณโรค
Active 2021
10682-โรงพยาบาลหาดใหญ่
Active 2021 -
14638-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
Active 2021 - -
10708-โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
Active 2021 - - - -
10670-โรงพยาบาลขอนแก่น
Active 2021 - - -
12499-สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
Active 2021 - -
13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Active 2021 - -
11470-โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
Active 2021 - - - - -
10680-โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
Active 2021 - -
10663-โรงพยาบาลระยอง
Active 2021 -
10674-โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
Active 2021 - - - -
14631-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
Active 2021 -
10700-โรงพยาบาลศรีสะเกษ
Active 2021 - - -
10677-โรงพยาบาลราชบุรี
Active 2021 - - -
11539-โรงพยาบาลตากสิน
Active 2021 - - - -
14632-สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
Active 2021 -
10731-โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
Active 2021 - - - -