สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ประสานงานด้านการเงิน (Financial) เงินเดือน 15000-20000 บาท

2.ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล  (M&E staff (FT-time) at BTB) เงินเดือน 15000-20000 บาท

3.ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ (IT officer) เงินเดือน 15000-20000 บาท

-->คลิกเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งงาน

 

แบบฟอร์มใบสมัครงานเลขที่ (ไม่ต้องกรอก)

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวในโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค กองวัณโรค กรมควบคุมโรค

ปฏิบัติงานที่ กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-675-2213

 

ส่วนที่1

คำนำหน้า(1): ชื่อ(2) : *นามสกุล(3): *

สัญชาติ (4): ศาสนา(5):

 

ส่วนที่2

วัน เดือน ปี เกิด(6): อายุถึงวันสมัคร(7): ปี

 

ส่วนที่3

เกิดที่ตำบล(8): อำเภอ(9): จังหวัด(10):

 

ส่วนที่4

เลขบัตรประชาชน(11): ออก ณ สำนักงาน(12): เมื่อวันที่ วัน เดือน ปี(13):

 

ส่วนที่5

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ (14): ถนน(15): ซอย(16):

ตำบล(17): อำเภอ(18): จังหวัด(19):

 

ส่วนที่6

สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก(20) :

ได้รับวุฒิการศึกษา(21):

มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ(22):

 

ส่วนที่7

ขอสมัครเป็นลูกจ้าง "รายเดือน"

เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง (23)

 

ส่วนที่8

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (24):

ช่องทางการติดต่ออื่นๆที่สะดวก ถ้ามี (FB LINE EMAIL หรือ อื่นๆ)(25):

เวลาสมัคร

<--คลิก Submit เพื่อส่งแบบฟอร์มสมัครงาน

 

---------------------------------------------

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันที่สัมภาษณ์

1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

2.สำเนาแสดงผลการศึกษา 1ชุด

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด

5.ใบรับรองแพทย์ 1ชุด

6.หลักฐานอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส 1ชุด

7.เอกสารทุกฉบับต้องเขียนว่า สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับ

 

วิธีคัดเลือก

ทดสอบความรู้ความสามารถ สอบข้อเขียน ปฏิบัติหรือสัมภาษณ์

 

วันเวลาการคัดเลือก

จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป