สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ประสานงานด้านการเงิน (Financial) เงินเดือน 15000-20000 บาท

2.ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล  (M&E staff (FT-time) at BTB) เงินเดือน 15000-20000 บาท

3.ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศ (IT officer) เงินเดือน 15000-20000 บาท

-->คลิกเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่งงาน

 

ขณะนี้ปิดรับสมัครแล้ว

กำลังดำเนินการ พิจารณา คุณสมบัติ ผู้สมัคร

 

---------------------------------------------

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันที่สัมภาษณ์

1.รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว ไม่เกิน 1 ปี 1 รูป

2.สำเนาแสดงผลการศึกษา 1ชุด

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด

4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด

5.ใบรับรองแพทย์ 1ชุด

6.หลักฐานอื่นๆเช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ใบสมรส 1ชุด

7.เอกสารทุกฉบับต้องเขียนว่า สำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับ

 

วิธีคัดเลือก

ทดสอบความรู้ความสามารถ สอบข้อเขียน ปฏิบัติหรือสัมภาษณ์

 

วันเวลาการคัดเลือก

จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป