Login

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 โปรแกรมจะปิดในส่วนของการคีย์ใบรีเควท ท่านจะไม่สามารถเพิ่มใบรีเควทใหม่ได้

ขอให้ท่านใช้งานผ่านโปรแกรม TBCM ONLINE คู่มือ การบันทึกข้อมูลส่งตรวจ Xpert ใน TBCM ONLINE

 Username
 Password

Download : แบบฟอร์มส่งตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค และทดสอบความไวของเชื้อต่อยารักษาวัณโรค (NHSOLABTB05)

ประกาศ : 1 ตุลาคม 2561 เราจะเริ่มปรับใช้โปรแกรมในการลงผล Xpert และติดตามการสนับสนุนน้ำยาเป็น" TBCM online" โปรแกรมเดียว เพื่อลดภาระในการทำงานลงโดยเริ่ม 1 ต.ค.61 ดังนั้นจึงขอให้ทกแห่งดำเนินการดังนี้

1.เช็คว่าหน่วยงานมีรหัส username/password เข้าใช้งานที่ www.tbcmthailand.net หรือยัง. ถ้ายังสามารถเข้าสมัครใช้งานได้ที่นี่ https://tbcmthailand.net/uiform/User_Request.aspx

2.ช่วยคีย์ขอมูลเดิมที่ค้างในโปรแกรมเดิม Xpert online เพื่อที่ทางสำนักวัณโรคจะได้ตัดข้อมูลและการเบิกจ่ายน้ำยาไปเริ่มใหม่ในปีงบ 62  หากจัดทำขั้นตอนการเข้าใช้งานเรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง