กองวัณโรค

แบบประเมินความเสี่ยงต่อวัณโรคผ่านระบบออนไลน์

แบบประเมินความเสี่ยงต่อวัณโรคผ่านระบบออนไลน์หมายเหตุ

• ข้อ 5-6 ไม่มีผลต่อการแปลผลแบบประเมินความเสี่ยงต่อวัณโรคผ่านระบบออนไลน์แต่เป็น เพียงการสำรวจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากท่านตอบใช่ ในข้อใดข้อหนึ่ง และมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ มีประวัติไข้หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว ท่านควรไปรับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่โรงพยาบาล และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างการเดินทางไปโรงพยาบาล* (หากเป็นไปได้ ให้ท่านขับรถส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงรถสาธารณะที่มีคนแออัด)
* อ้างอิงจาก แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

• กรณีที่ท่านต้องการเปลี่ยนคำตอบที่เลือก ให้ยกเลิกโดยติ๊กที่คำตอบเดิมก่อนที่จะเลือกคำตอบใหม่
วัณโรคคือ?