Statistics

Members : 50
Content : 7
Web Links : 6
Content View Hits : 15727


ข่าวประชาสัมพันธ์


  Download แบบฟอร์มใบเบิกน้ำยา Xpert MTB/RIF Ultra 2564


 การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วย  ชุดบริการ RRTTR 2: STAR 2 ปี  61 –63 ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอนท์ สปา จังหวัดเพชรบุรี


การประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาและรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร


ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านวัณโรคในการตรวจด้วย Xpert MTB/RIF”ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรห้องปฏิบัติการวัณโรคระดับเขต ให้ครอบคลุมการทดสอบ การดื้อยาวัณโรค (Capacity building of TB Laboratory staffs for achieve universal DST) ระหว่างวันที่ 29-30กันยายน 2563 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


การประชุมคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมรายงานข้อมูลวัณโรคของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29-30กันยายน 2563 ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา


การประชุมผู้เชี่ยวชาญวัณโรคดื้อยา เขตสุขภาพที่ 12 สงขลา  21 กันยายน 2363


การประชุมผู้เชี่ยวชาญวัณโรคดื้อยาระดับประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร 14 กันยายน 63


อบรม รพ. เอกชน  3 รุ่น ในการใช้งานโปรแรกม Ntip 


ประชุม ผชช.เขต  วันที่ 14-15 กันยายน 2563


ประชุม Core team  NTIP 20-21 NTIP 2563


ประชุม LTBI และ การประชุมผู้เชี่ยวชาญวัณโรคดื้อยา 1 เชียงใหม่ 17-18 สิงหาคม 63


การประชุมผู้เชี่ยวชาญวัณโรคดื้อยา เขต 11 นครศรีธรรมราช 14 สิงหาคม 63


ประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาวัณโรคดื้อยาระดับประเทศครั้งที่ 3/2563 10 สิงหาคม 2563


การประชุมผู้เชี่ยวชาญวัณโรคดื้อยา เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี 20 กรกรฎาคม 2363


แบบฟอร์มการส่งรายงานการใช้น้ำยาตรวจ SAR CoV2


เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการค้นหาผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยวัณโรคเพื่อยุติปัญหาวัณโรค (Zero TB) ระหว่าง

วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ สีลม


คู่มือโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ ด้วยชุดบริการ Reach-Recruit-Test-Treat-Retain 2


(Stop TB and AIDS through RRTTR 2 : STAR 2) ด้านวัณโรค พ.ศ. 2561-2563
 ประมาณเดือน ตุลาคม 2561 เราจะเริ่มปรับใช้โปรแกรมในการลงผล Xpert และติดตามการสนับสนุนน้ำยาเป็น" TBCM online" โปรแกรมเดียวเพื่อลดภาระในการทำงานลงโดยเริ่ม 1 ต.ค.61 ดังนั้นจึงขอให้ทกแห่งดำเนินการดังนี้

 1.เช็คว่าหน่วยงานมีรหัส username/password เข้าใช้งานที่ www.tbcmthailand.net หรือยัง ถ้ายังสามารถเข้าสมัครใช้งานได้ที่นี่ https://tbcmthailand.net/uiform/User_Request.aspx

 2.ช่วยคีย์ขอมูลเดิมที่ค้างในโปรแกรมเดิม Xpert online เพื่อที่ทางสำนักวัณโรคจะได้ตัดข้อมูลและการเบิกจ่ายน้ำยาไปเริ่มใหม่ในปีงบ 62  หากจัดทำขั้นตอนการเข้าใช้งานเรียบร้อย จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  

tbthailand


สรุปปิดโครงการ STAR2

คู่มือโครงการ